Klub Wysokogórski Bielsko Biała

Statut

Statut Klubu Wysokogórskiego Bielsko-Biała

tekst jednolity na dzień 9 listopada 2023 r.

Rozdział 1.

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Wysokogórski Bielsko-Biała” i zwane jest dalej Klubem.

§2

1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz Klubu jest miasto Bielsko-Biała.

2. Klub może działać poza granicami Polski, o ile na taką działalność zezwala prawo danego państwa.

§3

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§4

Klub jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu, jak również może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Klub posiada odznakę organizacyjną, której wzór ustala Zarząd Klubu i używa pieczęci z nazwą stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników. Klub jest klubem sportowym.

Rozdział 2.

Cele i środki działania.

§7

Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej (alpinistyczno-jaskiniowej, narciarstwa wysokogórskiego), jako działalności sportowej lub rekreacyjnej oraz upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów wspinaczkowych i górskich, także wśród dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami.

§8

Klub realizuje swoje cele przez:

 – zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną,

          – zrzeszanie osób fizycznych, osób prawnych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych popierających działalność alpinistyczną,

   – organizowanie, ułatwianie i popieranie działalności szkoleniowej, sportowej i wyprawowej członków Klubu w kraju i zagranicą,

        – organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów,

         – współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,

 – czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków,

    – współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami,

               – propagowanie i popularyzowanie alpinizmu, w szczególności poprzez organizowanie otwartych pokazów, odczytów, kursów i szkoleń wspinaczkowych, wydawanie czasopism i innych okolicznościowych wydawnictw,

         – organizowanie i udzielanie pomocy dla poszkodowanych w wypadkach górskich czy wspinaczkowych członków klubu i ich rodzin,

        – zakup sprzętu wspinaczkowego oraz innego wykorzystywanego do działalności górskiej i udostępnianie go na rzecz członków klubu,

   – obsługa i udostępnianie do korzystania obiektów klubu (sale treningowe, ścianki wspinaczkowe i inne pomieszczenia klubu).

§9

Działalność nieodpłatna Klubu to:

 – zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną,

           – zrzeszanie osób fizycznych, osób prawnych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych popierających działalność alpinistyczną, organizowanie, ułatwianie i popieranie działalności szkoleniowej, sportowej i wyprawowej członków Klubu w kraju i zagranicą,

           – organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów,

             – współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,

         – czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków,

    – współpraca z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami, propagowanie i popularyzowanie alpinizmu, w szczególności poprzez organizowanie otwartych pokazów, odczytów,

         – organizowanie i udzielanie pomocy dla poszkodowanych w wypadkach górskich czy wspinaczkowych członków klubu i ich rodzin.

§10

Działalność odpłatna klubu to:

– działalność wydawnicza,

– prowadzenie kursów i szkoleń wspinaczkowych,

– udostępnianie do korzystania i obsługa obiektów wspinaczkowych i innych pomieszczeń Klubu,

– udostępnianie sprzętu będącego w zasobach klubu.

Rozdział 3.

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§11

Członkowie Klubu dzielą się na:

zwyczajnych,

Honorowych,

wspierających.

§12

Członkiem zwyczajnym może być:

osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, małoletni w wieku od l6 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Członkostwo powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków zwyczajnych uchwałą Zarządu Klubu.

Warunkiem przyjęcia w poczet zwyczajnych członków Klubu jest ukończenie kursu skałkowego i pozytywna opinia Prezesa Zarządu lub osoby przez niego wyznaczonej, wydana po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

W wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zarządu Klubu, członkiem zwyczajnym Klubu może zostać osoba, która nie ukończyła kursu skałkowego.

§13

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Klubu i rozwoju polskiego alpinizmu.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu.

§14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, zainteresowana i wspierająca działalność Klubu. Osoba prawna, lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, działa poprzez swojego przedstawiciela.

Godność członka wspierającego nadaje się w drodze uchwały Zarząd Klubu na wniosek Prezesa Zarządu lub członka Zarządu Klubu.

Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, może brać udział w pracach organów klubu z głosem doradczym, a ponadto może zostać zwolniony uchwałą Zarządu od obowiązku płacenia składek członkowskich.

Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu.

§15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

– udziału w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust.2 i 3 ustawy o stowarzyszeniach, udziału w imprezach klubowych oraz używania godła i barw klubowych oraz posiadania legitymacji członkowskiej,

– zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu oraz oceniania ich działalności,

– otrzymania pomocy od władz Klubu w zakresie realizacji statutowych zadań Klubu,

– korzystania ze sprzętu, urządzeń i wyposażenia Klubu, na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

– ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

– korzystania z uprawnień i przywilejów przysługujących członkom stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu.

§16

Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.

Małoletni członkowie zwyczajni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Małoletni członkowie zwyczajni w wieku poniżej 16 lat nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego i nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków Klubu.

§17

Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

– czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,

– przestrzegania statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej,

– przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej,

– regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§18

Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

– pisemnego wniosku skierowanego do Zarządu Klubu,

– skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku nieopłacenia składek w terminie do 30 września danego roku, pomimo wezwania przez Zarząd do uregulowania zaległości i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu na zapłacenie takiej zaległości. W terminie 3 miesięcy od skreślenia może ono zostać uchylone na wniosek skreślonego członka, po uregulowaniu należnych zaległych składek,

-;wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Klubu, śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw publicznych,

§19

Od uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków oraz od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Klubu o wykluczeniu z Klubu, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

Zawiadomienie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członka Klubu.

Odwołanie rozpoznawane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Klubu.

Rozdział 4.

Władze Klubu.

§20

Władzami Klubu są:

Walne Zebranie Członków Klubu,

Zarząd Klubu,

Komisja Rewizyjna,

Sąd Koleżeński.

§21

Kadencja władz Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.

§22

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się jako Zwyczajne co 3 lata.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

– uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,

– rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,

-udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

– wybór Prezesa Klubu, członków Zarządu Klubu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego,

– uchwalanie zmian w statucie,

– wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu,

– uchwalanie wysokości składek członkowskich,

– rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez władze Klubu lub członków,

– rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków,

– rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z grona członków Klubu oraz o zawieszeniu w prawach członka Klubu,

– nadawanie członkostwa honorowego,

– podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

– podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego

– Zebrania Członków Klubu niniejszym statutem.

§24

W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi, z ograniczeniami zawartymi w §16 ust. 2 i 3.

W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§25

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

Zawiadomienia dokonuje się na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu podany przez członka Klubu lub poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej Klubu.

§26

Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.

Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, po upływie co najmniej 15 minut, uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane:

– na wniosek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu,

– z inicjatywy Zarządu Klubu,

– na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu,

– na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu winno być zwołane przez Zarząd

Klubu w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub złożenia wniosku i obraduje jedynie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§28

Zarząd Klubu składa się z Prezesa i od 6 do 14 członków, w tym 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. O liczebności Zarządu decyduje na mocy uchwały Walne Zebranie Członków.

W przypadku rezygnacji członka z prac w Zarządzie, śmierci, wykluczenia, utraty biernego prawa wyborczego z innych przyczyn, Zarządowi Klubu przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

3. Zarząd Klubu działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.

§29

 Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

– kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,

– zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu, w tym ustalania wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury Klubu oraz sprzętu będącego w zasobach Klubu,

– zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,

– przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu,

– ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu,

– powoływanie komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu Klubu,

– powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowaniach,

– uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

– podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Klubu.

§30

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie różności głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jednego z Wiceprezesów.

Dla ważności  woli składanych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§31

Władzę dyscyplinarną, w Klubie sprawują:

– Sąd Koleżeński Klubu (określany skrótem SKK),

    – Walne Zebranie Członków Klubu jako instancja odwoławcza od orzeczeń  SKK o zawieszeniu w prawach członka Klubu lub o wykluczeniu z Klubu,

– kierownicy zgrupowań krajowych i zagranicznych oraz ich zastępcy,

     – kierownicy wypraw oraz ich zastępcy, w zakresie określonym w Zasadach Postępowania Dyscyplinarnego w Polskim Związku Alpinizmu.

SKK działa na podstawie statutu Klubu i przepisów Zasad Postępowania Dyscyplinarnego w Polskim Związku Alpinizmu, w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Sądu Koleżeńskiego i Komisji Dyscyplinarnej PZA.

§32

SKK jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Klubu w składzie 3 osób. Pomiędzy

Walnymi Zebraniami jest on najwyższą władzą dyscyplinarną Klubu, a za swoją działalność odpowiada jedynie przed Walnym Zebraniem Członków Klubu.

Walne Zebranie Członków Klubu wybiera również 2 zastępców członków SKK. W razie ustąpienia któregoś z członków, SKK może dokooptować na jego miejsce jedynie któregoś z zastępców.

SKK konstytuuje się na pierwszym zebraniu, wybierając ze swego grona przewodniczącego.

§33

SKK rozpatruje i orzeka w sprawach członków klubu, jeżeli:

dotyczą one poważnego naruszenia etyki taternickiej, związane są ze śmiercią lub poważnym uszkodzeniem zdrowia człowieka, tylko dotyczą poważnego naruszenia interesów lub dobrego imienia polskiego alpinizmu,

dotyczą poważnego naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego obowiązującego alpinistów,

dotyczą naruszania zasad etyki, dyscypliny i przepisów związkowych.

§34

Tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje kar określają Zasady Postępowania

Dyscyplinarnego w Polskim Związku Alpinizmu, zatwierdzone przez Walne Zebranie Delegatów PZA.

§35

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

O liczebności Komisji Rewizyjnej decyduje na mocy uchwały Walne zebranie Członków.

Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zebranie Członków Klubu. W przypadku rezygnacji członka z prac w Komisji Rewizyjnej, śmierci, wykluczenia, utraty biernego prawa wyborczego z innych przyczyn, Komisji Rewizyjnej Klubu przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.

Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawianiu wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

Członkowie komisji rewizyjnej:

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm. ).

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, zatwierdzony przez

Komisję Rewizyjną Polskiego Związku Alpinizmu.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Klubu.

§36

Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze.

§37

Na fundusz Klubu składają się:

składki członków Klubu,

dotacje i darowizny,

inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Klubu, w tym wpływy uzyskane z tytułu korzystania z infrastruktury Klubu oraz sprzętu będącego w zasobach Klubu.

Zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,z akupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością co najmniej 2/3 głosów.

Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§39

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu. Uchwała o przekazaniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

Bielsko-Biała, 9 listopada 2023r.

Zamknij