Klub Wysokogórski Bielsko Biała

Statut

Statut
Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej
tekst jednolity na dzień 20 listopada 2014 r.

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Wysokogórski” w Bielsku-Białej i zwane jest dalej
Klubem.

§2. Terenem działania Klubu jest obszar województwa śląskiego, a siedzibą władz Klubu jest
miasto Bielsko-Biała.

§3. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, prawem o stowarzyszeniach oraz
niniejszym statutem. Klub posiada osobowość prawną.

§4. Klub jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu, jak również może być członkiem innych
stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem alpinizmu oraz dziedzin związanych
z uprawianiem alpinizmu.

§5. Klub posiada odznakę organizacyjną, której wzór ustala Zarząd Klubu i używa pieczęci
z nazwą stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.

Rozdział 2.
Cele i środki działania.

§7. Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej.

§8. Klub realizuje swoje cele przez:

1. zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną,
2. zrzeszanie osób fizycznych, osób prawnych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych
popierających działalność alpinistyczną,
3. organizowanie, ułatwianie i popieranie działalności szkoleniowej, sportowej
i wyprawowej członków Klubu w kraju i zagranicą,
4. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów,
5. współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,
6. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków,
7. współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami,
8. propagowanie i popularyzowanie alpinizmu, w szczególności poprzez organizowanie
otwartych pokazów, odczytów, kursów wspinaczkowych,
9. wydawanie czasopism i innych okolicznościowych wydawnictw,
10. organizowanie pomocy dla poszkodowanych w wypadkach górskich czy
wspinaczkowych członków klubu i ich rodzin,
11. zakup sprzętu wspinaczkowego oraz udostępnianie go na rzecz członków klubu,
12. obsługa i udostępnianie do korzystania obiektów wspinaczkowych (sale treningowe,
ścianki wspinaczkowe).

§8a.

1. Działalność nieodpłatna Klubu to :
1.1. zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną,
1.2. zrzeszanie osób fizycznych, osób prawnych i spółdzielczych jednostek
organizacyjnych popierających działalność alpinistyczną,
1.3. organizowanie, ułatwianie i popieranie działalności szkoleniowej, sportowej
i wyprawowej członków Klubu w kraju i zagranicą,
1.4. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów,
1.5. współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,
1.6. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków,
1.7. współpraca z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami,
1.8. propagowanie i popularyzowanie alpinizmu, w szczególności poprzez organizowanie
otwartych pokazów, odczytów,
1.9. organizowanie pomocy dla poszkodowanych w wypadkach górskich czy
wspinaczkowych członków klubu i ich rodzin.

§8b.

1. Działalność odpłatna klubu to:
1.1. działalność wydawnicza,
1.2. prowadzenie kursów wspinaczkowych,
1.3. udostępnianie do korzystania i obsługa obiektów wspinaczkowych,
1.4. udostępnianie sprzętu wspinaczkowego.

Rozdział 3.
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§9. Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,
2. honorowych.

§10.

1. Członkiem zwyczajnym może być:
1.1. Osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona
praw publicznych,
1.2. Małoletni w wieku od l6 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności
prawnych,
1.3. Małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
2. Członkostwo powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków
zwyczajnych uchwałą Zarządu Klubu. Warunkiem przyjęcia w poczet zwyczajnych
członków Klubu jest ukończenie kursu skałkowego i pozytywna opinia Prezesa Zarządu
lub osoby przez niego wyznaczonej, wydana po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.
W wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zarządu Klubu, członkiem zwyczajnym Klubu
może zostać osoba, która nie ukończyła kursu skałkowego.

§11.

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek
Zarządu Klubu, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Klubu i rozwoju polskiego
alpinizmu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony
jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu.

§12.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.1. udziału w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym
i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust.2.3 ustawy
o stowarzyszeniach,
1.2. udziału w imprezach klubowych oraz używania godła i barw klubowych oraz
posiadania legitymacji członkowskiej.
1.3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu oraz oceniania ich działalności,
1.4. otrzymania pomocy od władz Klubu w zakresie realizacji statutowych zadań Klubu,
1.5. korzystania ze sprzętu, urządzeń i wyposażenia Klubu, na zasadach określonych przez
Zarząd Klubu,
1.6. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
1.7. korzystania z uprawnień i przywilejów przysługujących członkom stowarzyszeń
zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu.

§13.

1. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Małoletni członkowie zwyczajni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego
i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego, większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych.
3. Małoletni członkowie zwyczajni w wieku poniżej 16 lat nie mają czynnego i biernego
prawa wyborczego i nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków
Klubu.

§14. Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,
2. przestrzegania statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej,
3. przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej,
4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne
Zebranie Członków Klubu.

§15. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
2. skreślenia przez Zarząd Klubu z listy członków z powodu nie zapłacenia składki
członkowskiej za okres co najmniej jednego roku, mimo pisemnego wezwania przez Zarząd
Klubu,
3. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Klubu

§16. Od uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu i od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Klubu
o wykluczeniu, przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków
Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Rozdział 4.
Władze Klubu.

§17. Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków Klubu,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§ 18. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym,
w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.

§19. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.

§20. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór Prezesa Klubu, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5. uchwalanie zmian w statucie
6. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych obciążeń finansowych członków
Klubu,
8. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez władze
Klubu lub członków,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków,
10. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z grona
członków Klubu oraz o zawieszeniu w prawach członka Klubu,
11. nadawanie członkostwa honorowego,
12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
13. podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zebrania Członków Klubu niniejszym statutem.

§21.

1. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie
zwyczajni i honorowi, z ograniczeniami zawartymi w § 13, a dotyczącymi małoletnich.
2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni
goście.

§22. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Klubu zawiadamia
członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§23.

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów
członków uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.
2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu w pierwszym terminie konieczna
jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie, po upływie co najmniej 15 minut, uchwały są ważne bez względu na liczbę
obecnych członków.

§24.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane:
1.1. na wniosek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu,
1.2. z inicjatywy Zarządu Klubu,
1.3. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu,
1.4. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu winno być zwołane przez Zarząd
Klubu w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla
których zostało zwołane.

§25.

1. Zarząd Klubu składa się z Prezesa i od 6 do 14 członków, w tym 1-2 wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika.
2. W przypadku ustąpienia członków, Zarządowi Klubu przysługuje prawo kooptacji w ilości
nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
3. Zarząd Klubu działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.

§26. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1. kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu,
3. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,
4. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu,
5. ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu,
6. powoływanie komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze
Zarządu Klubu,
7. powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie sekcji grupujących członków o wspólnych
zainteresowaniach,
8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
9. podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Klubu.

§27.

1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie
równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków Klubu wymagane jest współdziałanie
dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz upoważnionego członka Zarządu Klubu.

§28a.

1. Władzę dyscyplinarną, w Klubie sprawują:
1.1. Sąd Koleżeński Klubu (określany skrótem SKK),
1.2. Walne Zebranie Członków Klubu jako instancja odwoławcza od orzeczeń SKK
o zawieszeniu w prawach członka Klubu lub o wykluczeniu z Klubu,
1.3. kierownicy zgrupowań krajowych i zagranicznych,
1.4. kierownicy wypraw, w zakresie określonym w Zasadach Postępowania
Dyscyplinarnego w Polskim Związku Alpinizmu.
2. SKK działa na podstawie statutu Klubu i przepisów Zasad Postępowania Dyscyplinarnego
w Polskim Związku Alpinizmu, w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Sądu
Koleżeńskiego i Komisji Dyscyplinarnej PZA.

§28b.

1. SKK jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Klubu w składzie 3 osób. Pomiędzy
Walnymi Zebraniami jest on najwyższą władzą dyscyplinarną Klubu, a za swoją działalność
odpowiada jedynie przed Walnym Zebraniem Członków Klubu.
2. Walne Zebranie Członków Klubu wybiera również 2 zastępców członków SKK. W razie
ustąpienia któregoś z członków, SKK może dokooptować na jego miejsce jedynie któregoś
z zastępców.

3. SKK konstytuuje się na pierwszym zebraniu, wybierając ze swego grona
przewodniczącego.

§28c. SKK rozpatruje i orzeka w sprawach członków klubu, jeżeli:

1. dotyczą one poważnego naruszenia etyki taternickiej,
2. związane są ze śmiercią lub poważnym uszkodzeniem zdrowia człowieka,
3. dotyczą poważnego naruszenia interesów lub dobrego imienia polskiego alpinizmu,
4. dotyczą poważnego naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego obowiązującego alpinistów,
5. dotyczą naruszania zasad etyki , dyscypliny i przepisów związkowych.

§28d. Tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje kar określają Zasady Postępowania
Dyscyplinarnego w Polskim Związku Alpinizmu, zatwierdzone przez Walne Zebranie
Delegatów PZA.

§29.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zebranie Członków Klubu. W wypadku
ustąpienia któregoś z członków Komisji Rewizyjnej, Komisja jest uprawniona do dokonania
kooptacji co najwyżej dwóch członków do czasu odbycia najbliższego Walnego
Zgromadzenia, które zatwierdza dokonaną kooptację lub podejmuje uchwałę w sprawie
zmiany składu Komisji Rewizyjnej. W wypadku ustąpienia więcej niż dwóch członków
Komisji Rewizyjnej, kooptacji dokonuje Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli
działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej
pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdanie oraz
posiada wyłączne prawo stawianiu wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium
ustępującemu Zarządowi Klubu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu
z głosem doradczym,
7. Członkowie komisji rewizyjnej:
7.1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
7.2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
7.3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm. ).

8. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, zatwierdzony przez
Komisję Rewizyjną Polskiego Związku Alpinizmu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu.

§30.

1. Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze.

§31.

1. Na fundusz Klubu składają się:
1.1. składki członków Klubu,
1.2. dotacje i darowizny,
1.3. inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Klubu.
2. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika bądź upoważnionego
członka Zarządu Klubu.
3. Zabrania się:
3.1.udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
3.2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3.3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
o którym mowa w art. 3 ust. 3,
3.4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§32.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu
większością co najmniej 2/3 głosów.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu
większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków
uprawnionych do głosowania.

§33. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony
zostanie majątek Klubu. Uchwała o przekazaniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez
Walne Zebranie Członków.

Bielsko-Biała, 20 listopada 2014 r.

Zamknij